BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO NGHI ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 16 Tháng 8 năm 2019, tại Sở giao dịch chứng khoán  TP Hồ Chí Minh, Vụ Tài chính các ngân hàng thuộc Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương thay thế Nghị  định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/ 2013/NĐ-CP của Chính phủ

Về phía Bộ tài chính có ông Nguyễn Hoàng Dương phó vụ trưởng vụ tổ chức tài chính các ngân hàng  cùng với Ban soạn thảo dự thảo Nghị định

Về phía địa phương gồm có Thường trực ủy ban nhân dân các tỉnh, Lãnh đạo các Sở Tài chính, Giám đốc, Phó giám đốc và các thành phần liên quan của 44 Quỹ đầu tư phát triển địa phương cùng tham dự.

Bạn soạn dự thao Nghị định thông qua kết cấu của dự thảo nghị định gồm có 9 chương và 67 điều. Chương 1 quy định chung; Chương 2 thành lập cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Chương 3. Hoat động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Chương 4 chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo; Chương 5 giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động; Chương 6 Cơ Cấu lại, giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định dành riêng Chương 7 cho HFIC; Chương 8 Tổ chức thực hiện; Chương 9 điều khoản thi hành

Dự Thảo nghị định lần này có nhiều thay đổi so với nghị định hiện hành như: (i) Về điều kiện thành lập Quỹ phải có số vốn điều lệ tối thiểu là 300 tỷ đồng; (ii)Về Cơ chế hoạt động, quản lý giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động Quỹ: bổ sung quy định về trách nhiệm giám sát và đánh giá hiệu quả Hoạt động của ủy ban nhân dân. Bổ sung Quy định cơ chế tiền lương phụ cấp của người quản lý, người lao động của Quỹ do Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn; (iii) Về Hoạt động cho vay của Quỹ tại dự thảo Nghị định quy định mở hơn là danh mục kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của địa phương; (iv) Ngoài Ra dự thảo Nghị định lần này quy định rõ hơn về Mô hình tổ chức của Quỹ như quy định cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm Hội đồng quản lý, kiểm soát viên và Ban điều hành gồm: giám đốc Quỹ, các phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc; Quỹ được tổ chức theo mô hình Hội đồng quản lý, tương tự như Ngân hàng chính sách xã hội để đảm bảo có sự tham gia của chính quyền địa phương trong việc cho vay, đầu tư các dự án kinh tế xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn. Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp tỉnh( Chủ tịch ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân) Là chủ tịch hội đồng quản lý, lãnh đạo các Sở, ban ngành là thành viên Hội đồng quản lí; (v) Về điều kiện và quá trình thành lập Quỹ dự thảo Nghị định quy định điều kiện và quy trình thành lập Quỹ theo hướng đảm bảo việc thành lập Quỹ  bám chặt với nhu cầu thực tế của địa phương, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn điều lệ để triển khai hoạt động cho vay, đầu tư; dự thảo nghị định cũng quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu tại thời điểm thành lập đồng thời đề án thành lập quỹ phải có phương án huy động sử dụng vốn, bao gồm danh mục các dự án dự kiến cho vay, đầu tư trong thời gian 5 năm từ thời điểm dự kiến thành lập; (vi) Dự thảo nghị định cũng quy định rõ về Lãi suất cho vay. Dự phòng rủi ro cho vay thẩm quyền xử lý rủi ro, theo quy định tại Nghị định này cấp nào quyết định cho vay thì cấp đó có thẩm quyền quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Hội đồng quản lí quyết định việc miễn, giảm lãi tiền vay. Uy ban nhân dân tỉnh quyết định việc xóa nợ gốc và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sau khi quyết định việc xóa nợ gốc; (vii) Dự thảo quy định giới hạn cho vay đầu tư một dự án. Giới hạn cho vay đối với một khách hàng và giới hạn khi Quy vừa thực hiện đầu tư, vừa cho vay đối với một dự án hoặc một chủ đầu tư. Quy định này tương tự quy định đối với tổ chức tín dụng và đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của  Quỹ việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư Quỹ đầu tư phát triển địa phương trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động đầu tư, dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Quy định này đảm bảo tránh được các rủi ro tiềm ẩn của dự án, đảm bảo an toàn hoạt động. Giới hạn về đầu tư tổng giá trị các khoản đầu tư, tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ; (viii) Về cơ cấu lại và giải thể:Quỹ sẽ buộc phải giải the trong trường hợp Quỹ đã được cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản ly điều hành nhưng trong vòng 02 năm vẫn tiếp tục hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu thành lập thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Quỹ ngoài ra các trường hợp bắt buộc giải thể theo quy định tại Dự thảo nghị định bao gồm: Không đáp ứng được mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định; sử dụng vốn cho vay, đầu tư thấp dưới 20 % vốn chủ sở hữu trong 03 năm tiếp tiếp; tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ cho vay cao 50% hoặc tỷ lệ các khoản nợ Phải thu khó đòi/Tổng số vốn đầu tư cao trên 80% trong 03 năm liên tiếp. Có chênh lệch thu chi âm lũy kế từ 75% vốn Điều lệ thức có của Quỹ.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo. Các Quỹ ĐTPT địa phương, thông qua Ban vận động thành lập hiệp hội đã có ý kiến thảo luận và đóng góp vào bản dự thảo những vấn đề cần bổ sung chỉnh sửa, làm rõ như: Về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; Về phạm vi hoạt động; Về nguyên tắc hoạt động của Quỹ; Về điều kiện thành lập Quỹ; Về nội dung đề án thành lập Quỹ; Về thẩm quyền phê duyệt Điều lệ; Về trách nhiệm của Quỹ; Về Hội đồng quản lý; Về kiểm soát viên; Về nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ hoạt động của Quỹ; Về hình thức đầu tư; Về đối tượng đầu tư; Về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; Về đầu tư dự án; Về thẩm quyền quyết định đầu tư; Về giới hạn đầu tư; Về đối tượng và điều kiện cho vay; Về lãi suất cho vay; Về lãi suất trong quy định cho vay hợp vốn; Về giới hạn cho vay Về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho vay; Về xử lý rủi ro và thẩm quyền xử lý rủi ro; Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo; Về cơ chế tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và xếp hạng doanh nghiệp của Quỹ ĐTPTĐP, Giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động; Về thẩm quyền đánh giá, xếp loại người quản lý; Về Trách nhiệm của Địa phương và các bộ ngành trong tổ chức thực hiện; Về điều khoản chuyển tiếp và thi hành…

Một số lãnh đạo các tỉnh có ý kiến tham gia đó là mức vốn tối thiểu thành lập quỹ là 300 tỷ còn khá cao đối với các địa phương còn nhiều khó khăn khăn về ngân sách.

Kết thúc Hội Thảo, Bộ Tài chính ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ xem xét điều chỉnh dự thảo cho phù hợp với thực tiễn hoạt động hiện nay và nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội thời gian tiếp theo theo định hướng của Chính phủ.

Tin bài: Lê Hương – TBKS Quỹ ĐTPT Hà Giang