Các chế độ chính sách mới

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
83-96/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 5 Tải về
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Tải về
19-2017/NQ-CP 06/02/2107 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hương đến năm 2020 Tải về
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Nghị định của Chính phủ về Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ Tải về
40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, Sử dụng Quỹ phát triển Tải về
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Tải về
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Tải về
28/2014/TT-BTC 08/10/2014 Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
147/2014/TT-BTC 08/10/2014 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một Số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
42/2014/TT-BTC 08/04/2014 Thông tư của Bộ Tài chính Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tải về
05/2015/TT-NHNN 04/05/2015 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
07/2015/TT-NHNN 25/06/2015 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về bảo lãnh ngân hàng Tải về