Các Nghị quyết

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 02/NQ-HĐQL 11/04/2017 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản lý quý I năm 2017 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 16/01/2017 Nghị quyết Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2016 Tải về
Số 05/NQ-HĐQL 21/11/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và BLTD Phiên họp bất thường tháng 11 năm 2016 Tải về
Số 04/NQ-HĐQL 19/10/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Quý III năm 2016 Tải về
Số 03/NQ-HĐQL 07/07/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Kỳ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Tải về
Số 02/NQ-HĐQL 28/04/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng về kết quả hoạt động quý I năm 2016 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 12/01/2016 Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2015 Tải về
Số 01/NQ-HĐNL 01/01/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Kỳ họp tổng kết năm 2014 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL 11/04/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý I năm 2015 Tải về
Số 03/NQ-HĐNL
08/07/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý II năm 2015 Tải về
Số 04/NQ-HĐNL 14/10/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý III năm 2015 Tải về