Các quy chế, quy trình nghiệp vụ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 11/QĐ-HĐQL 05/05/2016 Quyết định Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng và ứng vốn hỗ trợ lãi suất từ Quỹ PTSXNN hàng hóa theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh Hà Giang Tải về
Mẫu biểu kèm theo Tải về
12/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng của Quỹ Đầu tư,PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
15/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế huy động vốn và quản lý vốn góp của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
16/QĐ-HDQL 01/08/2014 Quyết định của HDDQL về việc ban hành Quy chế ứng vốn và chi hỗ trợ từ quỹ phát triển đất của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
17/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác và ủy thác của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về