Chi bộ V-Đảng bộ sở tài chính tổ chức kiểm điểm khắc phục đánh giá Đảng viên theo bộ công cụ

Thực hiện Chỉ đạo của  Đảng ủy Sở Tài Chính  và Đảng ủy khối  cơ quan – doanh nghiệp tỉnh. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang là chi bộ 5 thuộc đảng ủy Sở tài chính đã tổ chức họp đánh giá kết quả khắc phục những biểu hiện đã xác định theo bộ công cụ năm 2017 trong 9 tháng đầu năm 2018 đối với các đảng viên trong chi bộ, tham dự cuộc họp có toàn thể 12/12 đảng viên trong chi bộ.

Thực hiện Chỉ đạo của  Đảng ủy Sở Tài Chính  và Đảng ủy khối  cơ quan – doanh nghiệp tỉnh. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang là chi bộ 5 thuộc đảng ủy Sở tài chính đã tổ chức họp đánh giá kết quả khắc phục những biểu hiện đã xác định theo bộ công cụ năm 2017 trong 9 tháng đầu năm 2018 đối với các đảng viên trong chi bộ, tham dự cuộc họp có toàn thể 12/12 đảng viên trong chi bộ.

Với mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong đánh giá và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt,  tiên phong, gương mẫu…

Việc triển khai Bộ công cụ giúp cán bộ, đảng viên các cơ quan chuyên môn khối Ủy ban có thể tự đánh giá qua Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; lấy cán bộ, đảng viên làm trung tâm, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai thực hiện; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng

Các đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc đánh giá, nhận xét về kết quả khắc phục các biểu hiện đã xác định theo bộ công cụ năm 2017 của bản thân, tập thể chi bộ tham gia, góp ý và nhận xét cho từng đảng viên trong chi bộ. Kết quả, 3/11 đảng viên chính thức được đánh giá (chiếm 27%) đã khắc phục triệt để 100% biểu hiện, 8/11 đảng viên chính thức được đánh giá (chiếm 73%) khắc phục 80% biểu hiện nhưng chưa triệt để. Thông qua việc đánh giá kết quả sau khi triển khai thực hiện Bộ công cụ trong năm 2017 các đảng viên trong chi bộ đã nghiêm túc tự đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2018 về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng được đẩy lùi. Các dấu hiệu suy thoái đã nhận diện năm trước năm nay không còn tái lại và đã khắc phục tương đối triệt để. Qua đó nâng cao được ý thức rèn luyện của từng Đảng viên, tăng cường tính chiến đấu và sức mạnh trong tập thể chi bộ 5.

Trần Vân  – Chi ủy chi bộ 5