Công đoàn Sở Tài Chính tỉnh Hà Giang tham gia tập huấn Nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020

Được sự quan tâm của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, sự tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Tài Chính. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài Chính đã cử đại diện tham gia tập huấn Nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2020 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong ½ ngày. Tham dự và chỉ đạo hội nghị gồm có đồng chí Đồng Thị Minh Thu – Phó chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của Công đoàn viên chức tỉnh; Chuyên viên của liên đoàn lao động tỉnh và đại diện trên 60 công đoàn cơ sở tham gia tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Nội dung tập huấn lần này Công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai 03 nội dung quan trọng. Gồm: (1) Điều lệ Công đoàn Việt Nam; (2) Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; (3) Công tác quản lý tài chính công đoàn. Qua đợt tập huấn này giúp cho các Công đoàn cơ sở kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý các nghiệp vụ công đoàn.

Điều lệ mới này quy định mới về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam; Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương. Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ. Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các đề tài, đề án do Nhà nước giao, từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Tài chính công đoàn dùng để chi các khoản sau đây:Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;… . Điều lệ được ban hành theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2020.

Việc dùng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn giúp cho các tổ chức công đoàn cơ sở cũng như cấp trên dễ dàng quản lý đầy đủ thông tin đoàn viên công đoàn. Xác định chính xác số lượng đoàn viên của các cấp côngđoàn. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên công đoàn các cấp. Nhận biết được số lượng biến động đoàn viên đi và đến. Tạo thuận lợi để đoàn viên hưởng các chính dách ưu tiên, ưu đãi và phúc lợi. Tính đến thời điểm 30/09/2020 đã cập nhật đươc  1.262 Công đoàn cơ sở gồm có 37.503 đoàn viên. Thực hiện Quyết định 1686/QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 thì 100% đoàn viên sử dụng thẻ đoàn viên theo mẫu mới, thẻ được quản lý, tích hợp với phần mềm quản lý đoàn viên.

Tập huấn lần này về công tác quản lý tài chính công đoàn nhằm khắc phục một số tồn tại việc quản lý tài chính công đoàn ở một số công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp trên đã ban Quy chế mẫu gồm V Chương, 6 Điều. Giúp cho Công đoàn cơ sở đồng nhất việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ , nâng cao chất lượng quản lý chi tiêu tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở mình, mức chi đảm bảo phù hợp với nguồn thu và quy định của công đoàn cấp trên.