Đầu tư trực tiếp

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh: 1. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

 ( Trích từ Quy chế đầu tư trực tiếp ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQL ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang)

I. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh:

1. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

3. Các dự án đầu tư phát triển quỹ đất, xây dựng nhà ở và các dự án phát triển khu đô thị mới;

4. Các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường;

5. Các dự án đầu tư trọng điểm khác theo quyết định của UBND tỉnh.

II. Nguyên tắc đầu tư:

1. Quỹ chỉ xem xét đầu tư trực tiếp vào các dự án đầu tư khi có đủ các điều kiện theo quy định;

2. Khi đầu tư trực tiếp, Quỹ thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Để quản lý dự án đầu tư Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

III. Điều kiện đầu tư trực tiếp:

1. Là các dự án đầu tư thuộc đối tượng nêu tại mục 1.

2. Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư và có đủ hồ sơ về đầu tư XDCB theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư; 

3. Dự án có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn trực tiếp từ dự án sau khi hoàn thành hoặc sau khi hoàn thành sẽ được Ngân sách nhà nước hoàn vốn;

IV. Hình thức đầu tư:

1. Tuỳ từng điều kiện cụ thể, Quỹ được lựa chọn các hình thức đầu tư sau:

– Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT); Hợp đồng xây dựng.

– Hợp đồng chuyển giao – Kinh doanh (BTO).

– Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

 V. Trình tự triển khai dự án đầu tư trực tiếp:

1. Đối với dự án Quỹ làm chủ đầu tư:

– Được thực hiện theo đúng  các quy định pháp luật hiện hành của luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp….

2. Đối với dư án do Quỹ tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư:

– Căn cứ kết quả thẩm định đã được hội đồng tái thẩm định thống nhất đề xuất quyết định đầu tư. Tùy thuộc vào quy mô dự án, Giám đốc Quỹ quyết định hoặc trình HĐQL, UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

– Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

– Tiến hành việc góp vốn đầu tư theo tiến độ dự án.

– Theo dõi và thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

                               Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang