Đầu tư trực tiếp

Là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh quyết định.

 GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

1.  Đối tượng đầu tư trực tiếp

Là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh quyết định.

2. Điều kiện đầu tư

a) Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Dự án đầu tư có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn.

3. Phương thức đầu tư

a) Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức đầu tư

a) Đầu tư theo các hình thức: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

b) Tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư, hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

c) Việc đầu tư của Quỹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang