Bộ máy và cơ cấu tổ chức

I.Hội đồng quản lý :

1. Ông: Nguyễn Văn Sơn   - Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐQL

2. Bà: Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Sở Tài chính – Phó Chủ tịch HĐQL

3. Ông: Nguyễn Tiến Lợi  - Giám đốc Sở KH và ĐT - Ủy viên

4. Ông: Nguyễn Xuân Thịnh - Giám đốc NH Nhà nước - Ủy viên

5. Ông: Hoàng Văn Nhu - Giám đốc Sở Tài nguyên và MT – Ủy viên

6. Ông: Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng – Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Tiến Hùng – TP Kinh tế VPUBND tỉnh- Thư ký

II. Ban kiểm soát:

1. Bà: Lê Thị Lan Hương – Trưởng ban KS chuyên trách

2. Bà: Phạm Thị Phượng  -  Chuyên viên Sở Tài chính

3. Bà Trần Thị Vi  - P.phòng Tổng hợp NH NN Chi nhánh tỉnh Hà Giang

III. Bộ máy điều hành:

1. Ban Giám đốc:

a/ Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp

Điện thoại: 0219.3867129 /0912 28 21 29/ 096 1942 999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

Trực tiếp phụ trách :

- Phòng Nghiệp vụ Đầu tư

- Phòng nghiệp vụ Bảo lãnh

- Phòng Nghiệp vụ Phát triển đất

b/ Phó Giám đốc: Bà Đặng Thị Kim Khánh

Điện thoại: 0219.3866088 /0988521141

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    Phó Giám đốc là người tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành Quỹ; Được Giám đốc phân công quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Quỹ.

Trực tiếp phụ trách :

- Phòng Hành chính- Tổng hợp

- Phòng Kế toán

- Phòng Nghiệp vụ Phát triển đất

2. Phòng Hành chính -Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Bích Hạnh;

- Điện thoại, fax: (0219)3860641;  DĐ 0914644698;

- Email: dtbhanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phòng Kế toán:

- Kế toán trưởng: Bà Thạch Thị Lan;

- Điện thoại: ( 0219).3860645; DĐ:01239834435;

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phòng Nghiệp vụ Đầu tư:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Trọng Quỳnh;

- Điện thoại : 0219.3862108/ DĐ: 0913051602;

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phòng Nghiệp vụ Bảo lãnh:

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quý Vinh;

- Điện thoại: (0219).3864656/ DĐ: 0912804408.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6. Phòng Nghiệp vụ Phát triển đất:

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bùi Thương;

- Điện thoại: /DĐ: 0973582999

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Bạn đang ở trang: Trang chủ Giới thiệu Bộ máy và cơ cấu tổ chức