Chức năng nhiệm vụ

 Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

1. Chức năng:

- Tiếp nhận vốn từ Ngân sách tỉnh; vốn tài trợ, viện trợ; vốn góp, vốn huy động trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng uỷ thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

- Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư theo quy định tại Nghị định 37/2013/ NĐ-CP của Chính phủ: Các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường;Các dự án công nghiệp, công nghiệp phụ trợ;Các dự án Nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Các dự án về xã hội hóa hạ tầng xã hội.

- Thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng; Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Thực hiện hoạt động quản lý Quỹ phát triển đất của tỉnh;

- Nhận ủy thác quản lý hoạt động của  các Quỹ tài chính tại địa phương do UBND tỉnh thành lập và giao nhiệm vụ theo quy định.

-  Góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện uỷ thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng, Ngân hàng phát triển Việt Nam và Công ty mua bán nợ thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng cho vay vốn của Quỹ  thông qua hợp đồng uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức nhận uỷ thác.

2. Nhiệm vụ:

- Sử dụng vốn đầu tư, vốn bảo lãnh tín dụng và vốn phát triển quỹ đất đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi; đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức, cá nhân đã cho Quỹ vay vốn; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo qui định hiện hành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

 

Bạn đang ở trang: Trang chủ Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ