Định hướng phát triển

 

Với chức năng  nhiệm vụ là một tổ chức Tài chính tại địa phương, là một công cụ giúp UBND tỉnh có các giải pháp tài chính trong công tác điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Định hướng phát triển của  Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD Hà Giang trong những năm tới là:

Trong công tác phát triển vốn: Bổ sung vốn điều lệ thông qua nhiều kênh: Bổ sung từ trợ cấp cấn đối, từ kết quả hoạt động; bổ sung từ khoản thu về đất của tỉnh hàng năm; vốn hỗ trợ từ quỹ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ, các nguồn vốn vau ODA, huy động vốn từ nhiều kênh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy vai trò vốn mồi để huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương bổ sung vốn cho hoạt động của Quỹ.

Trong hoạt động BLTD: Phối hợp tốt với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thẩm định và cho bay có bảo lãnh các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Phối hợp với các Ban quản lý trong các hoạt động bảo lãnh tín dụng khác, đảm bảo phát huy tốt vai trò bà đỡ, trợ giúp các DNNVV trên địa bàn.

Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp: Tìm kiếm dự án đầu tư trực tiếp và góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, ưu tiên các dự án thu hồi vốn trực tiếp và có sự tham gia của tư nhân để đầu tư dự án theo hình thức PPP;

Trong công tác cho vay: Cho vay các dự án đầu tư theo đúng danh mục ban hành, thẩm định dự án cho vay thận trọng, đảm bảo thu hồi vốn vay đúng hạn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng

Trong việc nhận ủy thác: Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ nhận ủy thác, tạo uy tín để tiếp nhận ủy thác hoạt động các Quỹ tài chính trên địa bàn, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tập trung nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Các hoạt động quảng bá, cải cách hành chính: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh, quản lý hệ thống sử lý văn bản và điều hành trên mạng eofice; áp dụng phần mềm kế toán thiết kế riêng cho Quỹ; khai trương, duy trì và không ngừng cải thiện chất lượng trang thông tin điện tư của Quỹ. Đảm bảo nâng mức áp dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ II lên cấp độ III, IV, V trong năm năm tới.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Giới thiệu Định hướng phát triển