Hoạt động của Hiệp hội Quỹ

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
11/QĐ-ALDIF 04/05/2021 V/v công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (nhiệm kỳ 2020-2025) Tải về
13/QĐ-ALDIF 04/05/2021 V/v công nhận hội viên chính thức của Hiệp hội các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (nhiệm kỳ 2020-2025) Tải về
18/QĐ-ALDIF 04/05/2021 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội các Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
19/QĐ-ALDIF 04/05/2021 V/v phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội các Quỹ đầu tư phát triển địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
20/QĐ-ALDIF 04/05/2021 V/v ban hành Quy Chế làm việc của Ban kiểm tra Hiệp hội các Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về

Attachments