HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG HỌP PHIÊN QUÝ I/2019

Chiều ngày 09/5/2019, tại Trụ sở Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ đầu tư phát triển Hà Giang, chủ trì phiên họp đánh giá hoạt động quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên HĐQL Quỹ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban điều hành và các Trưởng, phó phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQL Quỹ đã thảo luận, bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Ban điều hành Quỹ đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch trên cơ sở bám sát tỉnh hình thực tế hoạt động hiện nay của Quỹ. Quý I năm 2019, HĐQL Quỹ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành sử dụng vốn vay, ứng vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh đạt hiệu quả cao. Hoạt động cho vay đầu tư trong quý Quỹ đã tiếp nhận 5 hồ sơ trong đó số khách hàng đủ điều kiện và đã giải ngân vốn vay là 04 khách hàng với tổng doanh số cho vay là: 8.8 tỷ đồng. Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp Quỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch liên hệ với các huyện và các BQL ĐTXD cơ bản trên địa bàn để tiếp cận tìm kiếm, nghiên cứu các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thuộc các lĩnh vực đầu tư của Quỹ.

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới Ban điều hành Quỹ cần tập trung tìm kiếm khách hàng có các dự án khả thi, tăng trưởng doanh số cho vay; duy trì hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Quỹ để đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về các hoạt động của Quỹ; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn, quá hạn; chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành thu hồi các khoản vốn ứng quá hạn. Tuân thủ và thực hiện nghiêm trình tự thủ tục, quy trình thẩm định, thẩm quyền phán quyết trong đầu tư cho vay, đầu tư trực tiếp và các nội dung khác theo đúng quy định. Tập trung nghiên cứu đề ra giải pháp cụ thể, tìm kiếm khách hàng có dự án khả thi để tiếp cận cho vay đầu tư (Trong đó, tập chung cho vay ngắn và trung hạn để đẩy nhanh quay vòng vốn), quan tâm thực hiện bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao thu nhập, tiếp tục tiết kiệm các khoản chi theo chỉ đạo chung của tỉnh, phấn đấu doanh thu đạt theo kế hoạch tài chính 2019 đã đề ra. Các đồng chí trong HĐQL Tiếp tục quan tâm bố trí thời gian hợp lý để tham gia các nội dung hoạt động Quỹ, đồng thời tham mưu đề xuất cho Chủ tịch Hội đồng trong chỉ đạo triển khai hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang trong năm 2019, đảm bảo hiệu quả,  đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tin bài: Trần thị Vân