Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 05/1, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang – Chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Quỹ đầu tư phát triển Hà Giang hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước cũng như tỉnh Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của Quỹ nhìn chung có hiệu quả và từng bước phát triển. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng vốn dự kiến đến 31/12/2020 là trên 115 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối ước đạt trên 3,2 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng. Vốn nhận ủy thác là hơn 46 tỷ đồng; trong năm Quỹ đã tiếp nhận 16 lượt hồ sơ xin vay vốn, trong đó 12 dự án đủ điều kiện vay vốn. Doanh số cho vay là 30 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bình quân đạt 63,9 tỷ đồngTổng thu nợ gốc  41 tỷ 838 triệu đồng, đạt: 99% KH năm. Dư nợ trong hạn là gần 50 tỷ đồng. Trong năm không phát sinh nợ vay quá hạn.

Kết luận hội nghị, đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh yêu cầu: Ban điều hành quỹ khẩn trương hoàn tất các báo cáo tài chính, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 một cách chi tiết, cụ thể, trong đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thu hồi các khoản nợ vay dài hạn và công tác đôn đốc các khoản vay đến hạn trong quý I/2021; hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh vào trước ngày 15/1/2021. Tiếp tục đẩy mạnh nghiệp vụ chính bám sát vào kế hoạch đầu tư công và trung hạn của tỉnh để lập kế hoạch khai thác khách hàng, tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư và cho vay. Nâng cao chất lượng thẩm định, tiếp cận và nắm bắt thông tin khách hàng từ nhiều kênh thông tin uy tín. Tiếp tục giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký kết, thực hiện thẩm định hồ sơ vay vốn theo đúng Quy trình. Ban kiểm soát phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các hoạt động nghiệp vụ của Ban điều hành, làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng quỹ trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý quỹ./.

Đình Anh