Hướng dẫn thủ tục

Cho vay đầu tư

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VAY VỐN ĐẦU TƯ

( Trích từ Quy trình cho vay ban hành tại quyết định số...../QĐ-HGDIF, Ngày     /      /2018 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang)

 

I. ĐIỀU KIỆN CHO VAY VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

1. Điều kiện để được vay vốn đầu tư:

- Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật;

- Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng số vốn đầu tư của dự án;

- Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi và bảo đảm hoàn trả được nợ vay.

- Mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Chủ đầu tư là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

- Có bảo đảm tiền vay theo quy chế bảo đảm tiền vay của Quỹ.

2. Cách thức thực hiện:

Khách hàng liên hệ vay vốn tại Phòng Nghiệp vụ Tín dụng - Đầu tư tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và tiến hành thẩm định theo quy chế cho vay đầu tư.

II. TRÌNH TỰ CHO VAY MỘT DỰ ÁN:

1. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

- Các đơn vị có nhu cầu vay vốn đầu tư gửi đơn xin vay vốn - Mẫu số 01/VĐT-KH

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn, lâp phiếu giao nhận hồ sơ và thu phí thẩm định hồ sơ 500.000đ/ 1 bộ hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ vay vốn đầu tư và báo cáo kết quả thẩm định

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông báo chấp thuận vay vốn, Hợp đồng vay vốn đầu tư và giải ngân vốn theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ xin vay vốn đầu tư gồm:

2.1 Hồ sơ pháp lý: 

2.1.1 Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (01 Bản chính hoặc bản sao có công chứng);

2.1.2 Giấy chứng nhận đăng ký thuế, CMND của người đại diện (01Bản sao công chứng);

2.1.3 Điều lệ hoạt động của Công ty (01Bản chính hoặc bản sao có công chứng);

2.1.4 Quyết định bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Chủ đầu tư dự án và Kế toán trưởng (01Bản chính hoặc bản sao có công chứng);

2.1.5 Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (01Bản chính hoặc bản sao có công chứng);

2.1.6 Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc đồng ý vay vốn đầu tư vào dự án (01bản chính)

2.1.7 Các tài liệu liên quan khác do đơn vị vay vốn gửi kèm (nếu có);

2.1.8 Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản ủy quyền của cấp trên có thẩm quyền (01 Bản chính).

2.2 Hồ sơ kinh tế:

2.2.1 Báo cáo nhanh tình hình tài chính tại thời điểm vay vốn (Bản chính) -Mẫu 03/VĐT-KH;

2.2.2 Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất đối với chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh;

2.2.3 Giấy tờ liên quan chứng minh việc góp vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thành lập doanh nghiệp và đến ngày xin vay .

2.3. Hồ sơ vay vốn:

2.3.1 Phương án vay vốn - Mẫu 02/VĐT-KH

2.3.2 Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi; Tổng dự toán đã được phê duyệt/thẩm tra (bản chính); Dự án hoặc phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chi tiết đã được thẩm định, phê duyệt (Nếu có).

2.3.3 Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án :

- Chủ trương cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền (Các quyết định phê duyệt dự án đầu tư); Phê duyệt quy hoạch; Phương án bồi thường, đền bù giải tỏa (Nếu có)

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt; Hồ sơ về đất liên quan đến dự án (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền và các giấy tờ liên quan khác).

- Đảm bảo thực hiện theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước (bản chính hoặc bản sao công chứng); Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, môi trường (nếu có); các tài liệu liên quan thể hiện trong dự án (Hợp đồng nguyên tắc, báo giá…)

- Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản khác liên quan đến dự án đầu tư.

3. Thời hạn giải quyết:

3.1 Các dự án cho vay đầu tư thuộc thẩm quyền  Giám đốc BĐH Quỹ:

Thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ. Quỹ thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay để khách hàng và chủ đầu tư được biết.

3.2 Các dự án cho vay đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và HĐQL Quỹ:

- Sau khi Quỹ thẩm định dự án và nhận được quyết định từ cấp có thẩm quyền, Quỹ sẽ thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ cho vay để khách hàng và chủ đầu tư được biết.

4. Mức lãi suất: theo quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

Mẫu biểu liên quan:      

Attachments:
Download this file (Mau_01_Don_xin_vay_von_20180813082257555550_(1)_20180814100013641640.docx)Đơn_xin_vay_vốn[ ]21 kB
Download this file (Mau_02_Phuong_an_vay_von_20180813082257112121_(1)_20180814100017740740.docx)Phương-án-vay-vốn[ ]23 kB
Download this file (Mau_03_Bao_cao_nhanh_20180813082257611612_(1)_20180814100020219210.docx)Báo-cáo-nhanh[ ]26 kB

Đầu tư trực tiếp

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh: 1. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

Xem tiếp...

Nhận ủy thác và ủy thác

Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

Xem tiếp...

Quỹ phát triển đất

Đối tượng ứng vốn:  Là tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Xem tiếp...

Các quy định khác

Hiện chưa có.

Bảo lãnh tín dụng

1. Điều kiện cấp bảo lãnh:

- Có dự án đầu tư, phương án SNKD có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

- Có phương án về vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tham gia dự án đầu tư, phương án SXKD tại thời điểm Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định để xem xét cấp bảo lãnh.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hướng dẫn thủ tục