Bảo lãnh tín dụng

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP BẢO LÃNH TÍN DỤNG 

1. Điều kiện bảo lãnh:

- Là các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Pháp luật có nhu cầu được bảo lãnh tín dụng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng thi công các công trình XDCB nguồn vốn NSNN trên địa bàn và các loại bảo lãnh khác theo quy định.

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

- Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản bảo lãnh của Quỹ.

- Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

2. Hồ sơ xin cấp bảo lãnh:

* Đơn xin bảo lãnh của khách hàng (Mẫu số: 01/Đ-KH).

* Các báo cáo xác nhận tài chính bao gồm:

+ Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến thời điểm Bảo lãnh tín dụng. (Mẫu số: 02/BCN-KH).

+ Xác nhận của cơ Thuế về tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước (Mẫu số: 03/XNTC-KH).

+ Bảng kê và xác nhận của tổ chức tín dụng về giá trị tài sản thế chấp, cầm cố và tình hình thanh toán nợ vay tại các tổ chức tín dụng (dùng cho khách hàng bảo lãnh vay vốn). (Mẫu số: 04/XNT-KH).

+ Thỏa thuận 03 bên về tài sản đảm bảo (Liên hệ với Phòng NV bảo lãnh).

* Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền:

 + Báo cáo quyết toán tài chính 02 năm gấn nhất.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh; Quyết định thành lập.

+ Giấy CMTND của người đại diện, người cùng kinh doanh, người điều hành thực tế; Sổ hộ khẩu, Giấy phép xây dựng trụ sở, Giấy chứng nhận QSD đất, Hợp đồng thuê địa điểm làm trụ sở.

+ Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp (nếu có); Giấy chứng nhận QSD đất, Quyết định cấp phép xây dựng công trình trên đất, đăng ký động sản...

+ Các Quyết định đầu tư, hồ sơ mời thầu, phê duyệt dự toán, quyết toán, trúng thầu... theo chế độ đầu tư XDCB hiện hành.

* Phương án sản xuất kinh doanh:

* Giấy uỷ quyền: Trong trường hợp người đại diện không trực tiếp đến giao dịch tại Quỹ, bên nhận bảo lãnh. (Mẫu số: 05/GUQ-KH).

* Biên bản họp Hội đồng thành viên: (đối với bảo lãnh xin vay vốn).

3. Nội dung bảo lãnh:

* Đối với bảo lãnh Tín dụng: Có vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu là 15%; Có tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng nơi nhận bảo lãnh hoặc tại Quỹ tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

* Đối với bảo lãnh dự thầu: Quỹ phải thực hiện phân loại khách hàng theo từng nhóm (A,B,C) để quyết định mức độ bảo đảm và biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm.

* Đối với bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Quỹ phải thực hiện phân loại khách hàng theo từng nhóm (A,B,C) để quyết định mức độ bảo đảm và biện pháp bảo đảm. Mức bảo đảm tối thiểu bằng 15% giá trị khoản bảo lãnh.

* Đối với bảo lãnh khác: Quỹ phải thực hiện phân loại khách hàng theo từng nhóm (A,B,C) để quyết định mức độ bảo đảm và biện pháp bảo đảm. Mức bảo đảm tối thiểu bằng 30% giá trị khoản bảo lãnh.

4. Nơi nhận Hồ sơ:

- Tại Phòng Nghiệp vụ bảo lãnh  (Tầng II- Trụ sở Quỹ).

5. Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

6. Mức thu phí:

- Phí thẩm định và cung cấp hồ sơ : 350.000đ/hồ sơ.

- Mức phí bảo lãnh tối đa bằng 1%/năm/số tiền bảo lãnh và mức tối thiểu là 200.000đ/lần bảo lãnh.

(Khách hàng có nhu cầu xin bảo lãnh, cần hướng dẫn thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Nghiệp vụ bảo lãnh của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang).

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Mẫu biểu liên quan thủ tục bảo lãnh:

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hướng dẫn thủ tục Bảo lãnh tín dụng