Cho vay đầu tư

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VAY VỐN ĐẦU TƯ

Tên thủ tục: Cho vay đầu tư dự án thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh.

1. Trình tự thực hiện:

- Các đơn vị có nhu cầu vay vốn đầu tư theo danh mục đầu tư quy định tại Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 14/7/2014 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh đến nộp hồ sơ vay vốn theo quy định.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn , thu phí  thẩm định

- Thẩm định hồ sơ vay vốn đầu tư và báo cáo kết quả thẩm định

- Trình Giám đốc BĐH ký Thông báo chấp thuận vay vốn, Hợp đồng vay vốn đầu tư và giải ngân vốn theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Phòng Nghiệp vụ Đầu tư, Phát triển đất và Ủy thác – Quỹ Đầu tư, Phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

* Hồ sơ pháp lý: .

- Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền :

+ Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế, CMND của người đại diện;

+ Điều lệ hoạt động của Công ty;

+ Quyết định bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Chủ đầu tư dự án và Kế toán trưởng;

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập;

- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản ủy quyền của cấp trên có thẩm quyền ( Bản chính).

*Hồ sơ kinh tế:

- Báo cáo nhanh tình hình tài chính tại thời điểm vay vốn (Bản chính);

- Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng với Quỹ và các tổ chức tín dụng khác của chủ đầu tư (Bản chính).

- Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền :

+ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất đối với chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Giấy tờ liên quan chứng minh việc góp vốn điều lệ thực tế tại thời điểm thành lập doanh nghiệp và đến ngày xin vay .

4. Hồ sơ vay vốn:

- Giấy đề nghị vay vốn

- Phương án vay vốn

- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án áp dụng đối với dự án đang thực hiện (Bản chính);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng (Bản chính);

- Hồ sơ, giấy tờ về bảo đảm tiền vay theo quy định của Quỹ;

- Các quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư kèm theo dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật và dự toán theo quy định (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);

* Số lượng : 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết :

* Các dự án cho vay đầu tư thuộc thẩm quyền  Giám đốc BĐH Quỹ :

Thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi Quỹ nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ. Quỹ thông báo chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay để chủ đầu tư được biết.

* Các dự án cho vay đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và HĐQL Quỹ:

- Thời gian không quá 20 ngày kể từ khi Quỹ nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ (trong đó 10 ngày làm việc dành cho Quỹ thẩm định dự án và 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định).

6. Đối tượng thực hiện thủ tục Hành chính : Tổ chức

7. Cơ quan thực hiện thủ tục Hành chính :

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, Quỹ Đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được Ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hội đồng quản lý và Giám đốc Ban điều hành Quỹ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nghiệp vụ Đầu tư, Phát triển đất và Ủy thác - Quỹ Đầu tư, Phát triển và BLTD tỉnh Hà Giang.

 - Cơ quan phối hợp :  Sở Tài chính, Các chủ Đầu tư

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo chấp thuận vay vốn/Từ chối cho vay vốn

- Hợp đồng tín dụng.

9. Phí thẩm định và cung cấp hồ sơ: 350.000đ/ hồ sơ

10. Mức lãi suất : theo quy định của Quỹ

11. Tên mẫu đơn: 

- Đơn xin vay vốn M01 – ĐVV/KH;

- Xác nhận giao dịch tài chính M 03 – XNTC/KH;

12. Yêu cầu điều kiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện để được vay vốn đầu tư:

- Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và đầy đủ.

- Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và bảo đảm hoàn trả được nợ vay.

- Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có bảo đảm tiền vay theo quy định của Quỹ.

13. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

- Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

- Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND Tỉnh Hà giang V/v thành lập Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 06/5/2014;Quyết định số  1617/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành  và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 12/ QĐ-HĐQL ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản lý v/việc ban hành Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư , phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Mẫu biểu liên quan:      

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hướng dẫn thủ tục Cho vay đầu tư