Công bố thông tin

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
06/BC-HGDIF 26/03/2018 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
1058/QĐ-UBND 31/5/2018 Quyết định phê duyệt báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động năm 2017 Qũy Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
802/QĐ-UBND 04/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tài chính năm 2017 Tải về
08/KH-BDH 28/04/2017 Kế hoạch Hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2017 Tải về
295/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định về việc phê duyệt xếp hạng Doanh nghiệp đối với Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
264/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
05/BC-BĐH 15/02/2017 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 Tải về