Cho vay đầu tư

Cho vay đầu tư

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Cho vay đầu tư