Cho vay đầu tư

Cho vay đầu tư

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Cho vay đầu tư