Cho vay đầu tư

GIỚI THIỆU LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƯ

1. Đối tượng cho vay:

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 

2. Điều kiện cho vay:

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Có phương án thu hồi vốn của dự án có tính khả thi và phương án hoàn trả  nợ vay (cả gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn;.

- Có khả năng tài chính (vốn tự có ) để đầu tư vào dự án so với tổng mức đầu tư của dự án tối thiểu là: 30 % đối với các dự án đầu tư thu hồi vốn trực tiếp, 15% đối với dự án có nguồn vốn từ ngân sách đầu tư.

- Lập đầy đủ hồ sơ xin vay vốn theo quy định của Quỹ 

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của Quỹ.

- Có cam kết mua bảo hiểm tiền vay và bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay.

- Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có năng lực tài chính và quản lý tổ chức điều hành

3. Thời hạn cho vay đầu tư.:

a) Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn cụ thể:

-  Cho vay ngắn  hạn: Là các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng.

- Cho vay trung hạn: Là các khoản cho vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng. 

- Cho vay dài hạn: Là các khoản cho vay có thời hạn trên 36 tháng.

b) Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm. Trường hợp đặc biệt cho vay trên 15 năm  do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

4. Lãi suất cho vay

- Mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quy định.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, lãi suất cho vay lại thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

- Lãi suất nợ quá hạn (gốc, lãi) bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng;

5. Hình thức bảo đảm tiền vay

- Đảm bảo bằng tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải..

- Đảm bảo bằng tài sản là bất động sản hoặc động sản của người thứ ba (bảo lãnh bằng tài sản);

- Đảm bảo bằng các chứng từ có giá trị: Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, cổ phiếu…

- Đảm bảo bằng bảo lãnh của các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp.

- Đảm bảo bằng kế hoạch vốn từ ngân sách ghi chưa được cấp;

- Đảm bảo bằng uy tín, mức độ tín dụng được xếp hạng của khách hàng và chủ đầu tư. 

 Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Cho vay đầu tư