Cho vay đầu tư

GIỚI THIỆU LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƯ

1. Đối tượng cho vay:

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 

2. Điều kiện cho vay:

- Khách hàng vay vốn phải có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

- Dự án đầu tư đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có khả năng tài chính (Vốn chủ sở hữu) tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20 % tổng số vốn đầu tư vào dự án.

- Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và phương án hoàn trả nợ vay (cả gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn;.

- Không có nợ xấu tại Quỹ và các tổ chức tín dụng, được Quỹ xếp loại hoặc xếp hạng A trở lên.

- Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản được dùng để đảm bảo tiền vay (thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc) tại một công ty bảo hiểm hợp pháp hoạt động tại Việt Nam;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của Quỹ

- Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có năng lực tài chính và quản lý tổ chức điều hành

- Chứng minh nguồn thu nhập hợp pháp khác ngoài thu nhập từ dự án được vay.

3. Thời hạn cho vay đầu tư.:

Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn cụ thể:

- Cho vay ngắn  hạn: Là các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng.

- Cho vay trung hạn: Là các khoản cho vay có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng. 

- Cho vay dài hạn: Là các khoản cho vay có thời hạn trên 60 tháng.

4. Lãi suất cho vay

Mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quy định:

- Lãi suất cho vay ngắn hạn (các lĩnh vực): Khung lãi suất từ 6%/ năm đến 6,5%/ năm

- Đối với các khoản vay trung, dài hạn:

+ Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nông thôn khung lãi suất cho vay từ 7%/ năm đến 7,5%/năm

+ Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng lĩnh vực còn lại khung lãi suất cho vay từ 8%/năm đến 8,5%/ năm

- Lãi suất nợ quá hạn (gốc, lãi) bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng;

5. Hình thức bảo đảm tiền vay

Căn cứ vào đặc điểm của từng dự án đầu tư, Quỹ lựa chọn một, một số hoặc tất cả các biện pháp bảo đảm tiền vay sau đây:

- Cầm cố, thế chấp tài sản của chủ đầu tư;

- Cầm cố, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay;

- Bảo lãnh của bên thứ ba mà tổ chức bảo lãnh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Bảo lãnh bằng cam kết của Chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư về việc bố trí kế hoạch và hoàn trả vốn;

- Các biện pháp bảo đảm tiền vay khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Cho vay đầu tư