Đầu tư trực tiếp

 GIỚI THIỆU LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

1. Nguyên tắc đầu tư

-  Bảo toàn và phát triển vốn – tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

- Thực hiện đúng trình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

- Đầu tư trực tiếp phải đúng đối tượng, mục đích và đảm bảo theo kế hoạch nguồn vốn được duyệt.

- Quỹ tiến hành thẩm định, phân tích, đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn vốn của dự án đầu tư trước khi quyết định hoặc trình Hội đồng quản lý và UBND Tỉnh ra quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

2. Đối tượng đầu tư

Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Điều kiện đầu tư

- Dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

4. Phương thức đầu tư

a) Đầu tư trực tiếp vào các dự án:

- Đầu tư với tư cách là chủ đầu tư độc lập (sử dụng vốn chủ sở hữu của mình để đầu tư trực tiếp vào dự án).

- Tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư.

- Quỹ có thể kêu gọi các tổ chức khác góp vốn cùng tham gia đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

b) Góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế:

Quỹ được góp vốn thành lập Công ty Cổ phần, Công ty TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án.

5. Hình thức đầu tư

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

+ Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT);

+ Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO);

+ Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT);

+  các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật;

Được phép tìm kiếm dự án, thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư sau đó thực hiện đầu tư hoặc chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện đầu tư.

6. Quản lý dự án đầu tư

Trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án theo quy định của pháp luật theo các mô hình sau:

- Quản lý trực tiếp dự án:

- Thành lập Ban quản lý dự án:

- Hình thức Quỹ thuê tư vấn quản lý dự án.

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Đầu tư trực tiếp Đầu tư trực tiếp