Huy động vốn

GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HUY ĐỘNG VỐN

1.  Đối tượng huy động vốn

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các ngân hàng thương mại; các nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua các dự án của Chính phủ.

2. Hình thức huy động

a) Vay các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn.

b) Phát hành trái phiếu Đầu tư phát triển của Quỹ để đầu tư các hạng mục  theo quy định;

c) Huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức cá nhân thông qua hợp đồng huy động vốn hoặc phát hành chứng chỉ huy động vốn;                        

3. Mục đích huy động vốn

Để đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh theo danh mục Đầu tư và cho vay được UBND tỉnh phê duyệt.  

4. Nguyên tắc huy động vốn

- Vốn huy động phải được thực hiện theo kế hoạch được duyệt và được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đảm bảo khả năng hoàn trả;

- Đảm bảo huy động vốn có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, giảm thiểu chi phí,  rủi ro của các giao dịch huy động vốn và sử dụng vốn của Quỹ.

5. Lãi suất huy động

- Lãi suất huy động vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng vốn huy động.

- Trường hợp huy động hoặc vay nợ nước ngoài thì lãi suất huy động được thực hiện theo từng chương trình cụ thể và đảm bảo quy định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

- Lãi suất huy động của trái phiếu theo từng phương án phát hành trái phiếu do UBND tỉnh quyết định.

6. Hoàn trả vốn và lãi huy động

-  Khi đến hạn hoàn trả ghi trong hợp đồng huy động vốn, vay vốn và trên tờ trái phiếu, Quỹ thực hiện hoàn trả cả gốc và lãi cho khách hàng.

- Phương pháp tính lãi: Lãi huy động được tính theo phương pháp tích số trên thời hạn của hợp đồng huy động. 

 Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn