Quỹ Bảo lãnh tín dụng

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật

GIỚI THIỆU QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG

1.Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật

2. Nguyên tắc Bảo lãnh

a) Bên được bảo lãnh  đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo lãnh theo quy định tại Điều lê tổ chức và hoạt động của Quỹ.

b) Sử dụng nguồn vay bảo lãnh đúng mục đích và có hiệu quả

c) Các bên có liên quan thực hiện đầy đủ các điều kiện về quyền lợi và nghĩa vụ  về bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiên bảo lãnh

a) Có Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi; có khả năng hoàn trả vốn vay, nộp phí bảo lãnh theo quy định;

b) Các hình thức bảo lãnh phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 15%; Có tài sản thế chấp, cầm cố  tại tổ chức tín dụng nơi nhận bảo lãnh hoặc Quỹ  tối thiểu  bằng 15% giá trị khoản vay, bảo lãnh;

c) Tại thời điểm phát sinh nhu cầu bảo lãnh, đối tượng được bảo lãnh không có các khoản nợ đọng thuế, nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

4. Nội dung bảo lãnh

a) Bảo lãnh vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh;

b) Bảo lãnh dự thầu khi các đối tượng tham gia đấu thầu thi công các công trình XDCB nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh theo Luật đấu thầu;

c) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đối tượng được bảo lãnh trúng thầu và ký hợp đồng thi công các công trình XDCB nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh với chủ đầu tư.

d) Các hình thức bảo lãnh khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang