QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày 8/10, Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức phiên họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì Hội nghị, tham dự có các thành viên HĐQL, Ban kiểm soát, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND, thư ký HĐQL và Lãnh đạo Ban điều hành Quỹ.

Đ/c: Hà Thị Minh Hạnh – P. Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, tổng vố chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư PT đạt là: 111.988,3 triệu đồng. Trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 2.671,1 triệu đồng, Tỷ lệ sử dụng vốn đạt 46%; Vốn Ủy thác Quỹ BLTD đạt 33,8 tỷ đồng. Quỹ đã Tiếp nhận 27 lượt khách hàng có nhu cầu vay vốn, đã thẩm định và cho vay 15 hồ sơ, đạt: 75% so với KH năm. Doanh số thực hiện 9 tháng tính trên số hợp đồng tín dụng đã ký là: 51.578 tr.đ, đạt: 73,7% KH năm. Số thực tế đã giải ngân: 46.278 tr.đ, đạt: 66% KH năm, trong đó số tiền đã giải ngân 9 tháng đầu năm là: 24.750tr.đồng, thu lãi: 2.446 tr.đ, đạt 56%KH năm; Thu gốc: 21.317 tr.đ, đạt: 113 % KH năm. Không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Dư nợ quá hạn từ các năm trước chuyển sang là: 1.607 tr.đ, trong đó dư nợ đã khoanh, số tiền là: 884 trđ chiếm 1,9% so với tổng dư nợ;  dư nợ quá hạn nhóm V là: 723tr.đ chiếm  1,56% so với tổng dư nợ.


Tổng doanh thu 9 tháng là: 5.716,5triệu đồng đạt 69% kế hoạch năm.Tổng chi phí 9 tháng là: 3.045triệu đồng,đạt 57 % kế hoạch năm,   Chênh lệch thu chi đến 30/9/2019: lãi 2.671,5 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch năm, bằng 284 % so với cùng kỳ năm 2018.
Hoạt động nhận ủy thác: Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ bảo lãnh cho 2 khách hàng với tổng số tiền bảo lãnh là 3.500 triệu đồng, thu nợ vay bắt buộc ngoại bảng 9 tháng đầu năm 65,3  triệu đồng. đạt 43% KH năm. Số dư bảo lãnh đến 30/9/2019 là 4.120 triệu đồng, không phát sinh ứng vốn mới, số dư vốn ứng là 16.550 triệu đồng

Cùng với đó, việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi đến hạn và kiểm tra khách hàng sau vay vốn đã được cán bộ tín dụng thực hiện theo kế hoạch. Nhìn chung các khách hàng đã nộp lãi đúng hạn, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích theo phương án vay, không phát sinh nợ quá hạn. Về hoạt động nhận ủy thác, công tác kiểm tra sau bảo lãnh được tiến hành kịp thời đầy đủ, không phát sinh ứng vốn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động như: doanh số cho vay đầu tư chưa đạt mức bình quân kế hoạch, công tác tìm kiếm khách hàng mới, thu hồi nợ vay gặp nhiều khó khăn… Đồng thời, nêu ra giải pháp, tăng cường khai thác khách hàng, hoạt động cho vay, đặc biệt đối với các dự án đầu tư thu hồi vốn trực tiếp. Tuyên truyền, quảng bá hoạt động bảo lãnh và trợ giúp đối với khách hàng mới, doanh nghiệp trẻ, khởi nghiệp. Phấn đấu thu hồi dứt điểm dư nợ gốc vốn ứng từ quỹ phát triển đất…

Kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên trong Quỹ chủ động nghiên cứu, đổi mới phong cách làm việc, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp với nhân lực, trả lương theo kết quả. Ban điều hành Quỹ quan tâm hoàn thiện các trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý, tờ trình đảm bảo đúng quy định. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận, khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án đầu tư để nâng cao doanh số hoạt động và phát triển các mặt nghiệp vụ. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Quỹ tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn bố trí hoàn trả vốn ứng vào năm 2020. Phấn đấu trong quý IV, Quỹ Đầu tư phát triển đoàn kết, nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính và chỉ tiêu năm 2019./.

                                                                                                                                                  Tin và ảnh: Đức cường

                                                                                                                                      Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang