Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tuân thủ quy định của Pháp luật nhà nước, Điều lệ hoạt động của Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang và thực hiện Nghị quyết phiên họp tháng 01 năm 2020 tổng kết hoạt động Quỹ năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang đã ký kết hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ.

Đoàn Kiểm toán độc lập làm việc với Quỹ

 

Theo đó từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 01 năm 2020, đoàn kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Văn phòng Hà Nội (FAC Hà Nội) do ông Trần Thế Thụ – Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ. Trong quá trình kiểm toán đoàn kiểm toán đã kiểm tra chứng từ kế toán, hồ sơ cấp tín dụng, hồ sơ cấp bảo lãnh, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, trích lập các Quỹ … và kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính.  Tham chiếu hoạt động của Quỹ được tỉnh quy định tại Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ và các Quy chế, Quy trình triển khai nghiệp vụ của Hội đồng quản lý Quỹ với Quy định của nhà nước về hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo Nghị Định số 138/2007/NĐ-Cp ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138; Quyết định số 58/2019/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định, Quyết định của Chính phủ nêu trên.

Qua quá trình kiểm toán, đoàn kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán FAC đã thống nhất với Ban lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển về các vấn đề liên quan tới kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán cho Quỹ, Chế độ kế toán cho Doanh nghiệp và các quy định liên quan đến việc lập và trình bầy báo cáo tài chính. Nêu ra nhận xét và vấn đề tồn tại về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Nhằm hỗ trợ, tư vấn cho Quỹ củng cố, hoàn thiện công tác quản lý, hạch toán kế toán đúng quy định hiện hành.

Thực hiện: Lan Hương