Quỹ phát triển đất

Đối tượng ứng vốn:  Là tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN ỨNG VỐN

 ( Trích từ Quy chế ứng vốn và chi hỗ trợ từ Quỹ phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQL ngày 01/8/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang)

1. Đối tượng ứng vốn:

Là tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

2. Điều kiện để được ứng vốn, chi hỗ trợ

a. Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế -kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;

b. Là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

c. Có phương án sử dụng vốn ứng và hoàn trả vốn ứng;

3. Hồ sơ xin ứng vốn:

– Đơn đề nghị ứng vốn.

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật.

– Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của dự án. ( Đối với trường hợp ứng vốn GPMB)

– Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ.( Đối với trường hợp ứng vốn GPMB).

– Quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSD đất( Trường hợp ứng vốn đầu tư XD hạ tầng để bán đấu giá đất).

– Phương án sử dụng vốn ứng và hoàn trả vốn ứng.

4. Nơi nhận Hồ sơ:

– Tại Phòng NV Đầu tư, PT đất và Ủy Thác (Tầng III – Trụ sở Quỹ).

5. Thời hạn giải quyết

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Quỹ. Trong thời gian 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Quỹ thông báo bằng văn đến tổ chức ứng vốn và ký hợp đồng ứng vốn theo quy định. Trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tich HĐQL Quỹ quyết định thì thời gian thực hiện không quá 7 ngày làm việc.

6. Phí ứng vốn.

a. Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ( GPMB), mức phí ứng vốn bằng không (= 0).

b. Đối với các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (= 0).

c. Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước, bằng 1,8% / năm.

                               Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang