Quỹ phát triển đất

Tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

GIỚI THIỆU QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

1.Đối tượng áp dụng:

Tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nguyên tắc ứng vốn, chi hỗ trợ:

– Toàn bộ số vốn ứng phải được chủ đầu tư hoàn trả đầy đủ cả gốc và phí đúng thời hạn ghi trên hợp đồng ứng vốn;

– Phí ứng vốn được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Quỹ. Trường hợp chậm trả phải chịu phí chậm trả bằng 0,03%/ngàychậm trả.

– Chủ đầu tư, tổ chức được Quỹ cho ứng vốn phải sử dụng vốn ứng đúng đối tượng, đúng mục đích.

3. Điều kiện để được ứng vốn, chi hỗ trợ

a) Là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành và được Ngân sách nhà nước bố trí vốn năm thực hiện hoặc năm kế hoạch.

b) Có phương án đấu giá Quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về mức hỗ trợ vốn

d) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất

đ) Có phương án sử dụng vốn ứng và  hoàn trả vốn ứng;

e) Nộp Phí ứng vốn theo quy định

4.Các nội dung ứng vốn:

a) Ứng vốn  cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Ứng vốn cho các  tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

c) Ứng vốn cho các  tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất;

d). Ứng vốn cho các  tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

đ) Ứng vốn cho các  tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện  đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

e) Ứng vốn  cho  các tổ chức được giao nhiệm vụ  thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

g) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất;

h) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu;

i) Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi;

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang

Attachments