Thông báo ngừng một số hoạt động

 

QUỸ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẤT VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU 

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; văn bản chỉ đạo số 5335/VPCP-KTTH ngày 24/5/2017 của Văn phòng Chính phủ, văn bản đôn đốc rà soát số 5769/BTC-TCNH ngày 04/5/2017 của Bộ Tài chính và văn bản số 1419/NHNN-TTGSNH ngày 09/3/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

  Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 170/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang. Theo đó:

  Trong quý III/2017, Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Hà Giang sẽ thực hiện cơ cấu lại hoạt động theo hướng: Tách Quỹ Đầu tư phát triển ra hoạt động độc lập, nhận nhiệm vụ và nhận uỷ thác đối với các Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho   DNNVV, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo vệ môi trường và các quỹ tài chính khác của tỉnh.

  Trong thời gian tái cơ cấu, Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tạm ngừng một số hoạt động gồm:

  - Hoạt động ủy thác; Hoạt động huy động vốn và góp vốn;

  - Hoạt động cho vay đầu tư: Tạm ngừng tiếp nhận, thẩm định, rải ngân các dự án mới.

  - Hoạt động Đầu tư trực tiếp: Tạm ngừng các thanh toán liên quan đến dự án đầu tư.

  - Hoạt động Ứng vốn: Tạm ngừng tiếp nhận, thẩm định, cấp ứng các dự án mới.

  - Hoạt động Bảo lãnh: Chỉ thực hiện bảo lãnh tín dụng và bảo lãnh vay vốn sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

  Vậy Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang có quan hệ hợp tác với Quỹ được biết. 

Quỹ Đầu tư, phát triển đất & BLTD

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức quỹ đầu tư Thông báo ngừng một số hoạt động