Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

 

1. Đối tượng  nhận ủy thác

 Quỹ quản lý các nguồn vốn của các tổ chức trong và ngoài nước (sau đây gọi chung là Đơn vị ủy thác) ủy thác cho Quỹ thực hiện bao gồm:

– Quản lý và cho vay đầu tư và thu hồi nợ thuộc nguồn vốn  Ngân sách nhà nước;

– Quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư vào các Doanh nghiệp khác trên địa bàn;

– Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để huy động vốn cho Ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật;

– Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

 2Nguyên tắc quản lý vốn ủy thác

 a) Đối với việc quản lý và cho vay đầu tư và thu hồi nợ thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện theo các điều khoản thỏa thuận quy định trong Hợp đồng ủy thác và Hợp đồng cho vay vốn đầu tư phù hợp với các quy định của luật Ngân sách nhà nước, luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

b) Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa Đơn vị ủy thác với Quỹ và theo quy định hiện hành.

c) Quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư vào các Doanh nghiệp khác trên địa bàn

 theo quy định

d) Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để huy động vốn cho Ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật.

e) Việc nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính khác: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác được thực hiện theo hợp đồng ủy thác phù hợp với các quy định của pháp luật theo từng nội dung ủy thác;

3.Tiếp nhận vốn ủy thác

 – Được thực hiện sau khi Đơn vị ủy thác và Quỹ đã ký Hợp đồng ủy thác. Hợp đồng ủy thác được ký trên cơ sở thỏa thuận giữa Đơn vị ủy thác và Quỹ.

– Vốn nhận uỷ thác không đựơc hạch toán vào vốn chủ sở hữu của Quỹ

4. Hình thức hợp đồng uỷ thác

a) Ủỷ thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ;

b) Uỷ thác cho các tổ chức tài chính, Doanh nghiệp thẩm định giá trong hoặc ngoài tỉnh thực hiện thẩm định, đánh giá lại giá trị tài sản cần cố thế chấp, tài sản đảm bảo trong hoạt động vay đầu tư hoặc nhận nợ vay bắt buộc của khác hàng với Quỹ trong hoạt động bảo lãnh;

c) Uỷ thác cho Trung tâm bán đấu giá trong và ngoài tỉnh bán đấu giá tài sản là đất và nhà ở thuộc các dự án do Quỹ đã tổ chức thực hiện hoàn chỉnh để chuyển sang bán đấu giá.

d) Uỷ thác cho các đơn vị tổ chức trong và ngoài tỉnh có chức năng thực hiện một số nhiệm vụ trong hoạt động trợ giúp các Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhiệm vụ của Quỹ được tỉnh giao như công tác đào tạo tập huấn, hoạt động tư vấn pháp luật, thuế, đầu tư, việc làm…