Văn bản của tỉnh chỉ đạo hoạt động Quỹ

 

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
895/KH-BCĐ 16/6/2017 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
3153/QĐ-UBND 16/12/2016 Công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự” năm 2016 Tải về
55/2016/NQ-HĐND 11/12/2016 Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
109/HĐND-VP 04/11/2016 Về việc đôn đốc công tác Tuyền truyền Chuyên mục hoạt động Tiếp xúc cử tri trên Trang thông tin điện tử. Tải về
2507/QĐ-UBND 26/10/2016 Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang Tải về
31/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
1640/UBND-CNGTXD 31/05/2016 Về việc gửi nhận Văn bản trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc Tải về
111/KH-UBND 09/05/2016 Thực hiện trương trình số 06-CTr/TU ngày 02/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Trính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X Tải về
08/CT-TU 18/04/2016 Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 Tải về
04/2016/QĐ-UBND 18/3/2016 Quyết định Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Tải về
206/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
383/QĐ-UBND 17/03/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
405/CT-UBND 17/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị Tải về
273/QĐ-UBND 26/02/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
209/NQ-HĐND 10/12/2015 Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
208/NQ-HĐND 10/12/2015 Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
251/QĐ-UBND 22/02/2016 Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Viên chức quản lý, Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2015 Quỹ Đầu tư phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
37/NQ-HĐND 11/12/2010 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh Hà Giang về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư,PT đất và BLTD tỉnh Hà giang Tải về
4095/QĐ-UBND 22/12/2010 Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư,PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
4120/QĐ-UBND 24/12/2010 Quyết định của UBND tỉnh về việc Thành lập Quỹ đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
857/QĐ-UBND 06/05/2014 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
1617/QĐ-UBND 10/08/2014 Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về