Văn bản điều hành hoạt động Quỹ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 01/ QĐ-HĐQL 09/2/2018

V/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang

Tải về
Số 04/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 06/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 10/QĐ-HĐQL 04/5/2018

V/v ban hành Quy chế đảm bảo tiền vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 11/QĐ- HĐQL 26/6/2018

V/v ban hành Quy chế Nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 09/8/2018

V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao khen thưởng, phúc lợi và xử lý kỷ luật đối với người quản lý, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 29/QĐ-BĐH 06/06/2016

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời Chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị văn phòng năm 2016

Tải về
Số 01-KH/CB 29/04/2016

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Tải về
Số 08/QĐ-HĐQL 15/01/2016 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 đối với Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 05/BC-BĐH 02/02/2016 Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL
12/01/2016 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của cán bộ, viên chức Quỹ đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 16/ QĐ-BĐH 15/02/2016 Về việc tuyển dụng phân công nhiệm vụ cán bộ Tải về
Số 38/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 39/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về