Văn bản liên quan

Văn bản của tỉnh chỉ đạo hoạt động Quỹ

 

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
895/KH-BCĐ 16/6/2017 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2017, định hướng đến năm 2020 Tải về
3153/QĐ-UBND 16/12/2016 Công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2016 Tải về
55/2016/NQ-HĐND 11/12/2016 Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
109/HĐND-VP 04/11/2016 Về việc đôn đốc công tác Tuyền truyền Chuyên mục hoạt động Tiếp xúc cử tri trên Trang thông tin điện tử. Tải về
2507/QĐ-UBND 26/10/2016 Quyết định về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang Tải về
31/2016/NQ-HĐND 21/07/2016 Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
1640/UBND-CNGTXD 31/05/2016 Về việc gửi nhận Văn bản trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc Tải về
111/KH-UBND 09/05/2016 Thực hiện trương trình số 06-CTr/TU ngày 02/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Trính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X Tải về
08/CT-TU 18/04/2016 Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 Tải về
04/2016/QĐ-UBND 18/3/2016 Quyết định Quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Tải về
206/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
383/QĐ-UBND 17/03/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
405/CT-UBND 17/03/2016 Chỉ thị về nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị Tải về
273/QĐ-UBND 26/02/2016 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
209/NQ-HĐND 10/12/2015 Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
208/NQ-HĐND 10/12/2015 Thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải về
251/QĐ-UBND 22/02/2016 Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Viên chức quản lý, Ban điều hành, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2015 Quỹ Đầu tư phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
37/NQ-HĐND 11/12/2010 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh Hà Giang về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư,PT đất và BLTD tỉnh Hà giang Tải về
4095/QĐ-UBND 22/12/2010 Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư,PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
4120/QĐ-UBND 24/12/2010 Quyết định của UBND tỉnh về việc Thành lập Quỹ đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
857/QĐ-UBND 06/05/2014 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
1617/QĐ-UBND 10/08/2014 Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư, phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về

Văn bản điều hành hoạt động Quỹ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 01/ QĐ-HĐQL 09/2/2018

V/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang

Tải về
Số 04/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 06/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 10/QĐ-HĐQL 04/5/2018

V/v ban hành Quy chế đảm bảo tiền vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 11/QĐ- HĐQL 26/6/2018

V/v ban hành Quy chế Nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 09/8/2018

V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao khen thưởng, phúc lợi và xử lý kỷ luật đối với người quản lý, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 29/QĐ-BĐH 06/06/2016

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời Chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị văn phòng năm 2016

Tải về
Số 01-KH/CB 29/04/2016

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Tải về
Số 08/QĐ-HĐQL 15/01/2016 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 đối với Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 05/BC-BĐH 02/02/2016 Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL
12/01/2016 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của cán bộ, viên chức Quỹ đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 16/ QĐ-BĐH 15/02/2016 Về việc tuyển dụng phân công nhiệm vụ cán bộ Tải về
Số 38/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 39/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về

Các Nghị quyết

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 02/NQ-HĐQL 11/04/2017 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản lý quý I năm 2017 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 16/01/2017 Nghị quyết Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2016 Tải về
Số 05/NQ-HĐQL 21/11/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và BLTD Phiên họp bất thường tháng 11 năm 2016 Tải về
Số 04/NQ-HĐQL 19/10/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Quý III năm 2016 Tải về
Số 03/NQ-HĐQL 07/07/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Kỳ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Tải về
Số 02/NQ-HĐQL 28/04/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng về kết quả hoạt động quý I năm 2016 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 12/01/2016 Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2015 Tải về
Số 01/NQ-HĐNL 01/01/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Kỳ họp tổng kết năm 2014 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL 11/04/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý I năm 2015 Tải về
Số 03/NQ-HĐNL
08/07/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý II năm 2015 Tải về
Số 04/NQ-HĐNL 14/10/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý III năm 2015 Tải về

Các quy chế, quy trình nghiệp vụ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 11/QĐ-HĐQL 05/05/2016 Quyết định Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng và ứng vốn hỗ trợ lãi suất từ Quỹ PTSXNN hàng hóa theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh Hà Giang Tải về
Mẫu biểu kèm theo Tải về
12/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng của Quỹ Đầu tư,PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
15/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế huy động vốn và quản lý vốn góp của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
16/QĐ-HDQL 01/08/2014 Quyết định của HDDQL về việc ban hành Quy chế ứng vốn và chi hỗ trợ từ quỹ phát triển đất của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
17/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác và ủy thác của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về

Các chế độ chính sách mới

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
83-96/NQ-HĐND 12/07/2017 Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII kỳ họp thứ 5 Tải về
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định Quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Tải về
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Tải về
19-2017/NQ-CP 06/02/2107 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hương đến năm 2020 Tải về
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Nghị định của Chính phủ về Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ Tải về
40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, Sử dụng Quỹ phát triển Tải về
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Tải về
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Tải về
28/2014/TT-BTC 08/10/2014 Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
147/2014/TT-BTC 08/10/2014 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một Số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
42/2014/TT-BTC 08/04/2014 Thông tư của Bộ Tài chính Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tải về
05/2015/TT-NHNN 04/05/2015 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
07/2015/TT-NHNN 25/06/2015 Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về bảo lãnh ngân hàng Tải về

Văn bản pháp quy

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
04/2017/QH14 12/6/2017  Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
40/2017/TT-BTC 28/08/2017 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Tải về
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Thông tư Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước Tải về
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
45/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải về
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và xã hội Tải về
55/2016/NĐ-CP 09/6/2015 Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Tải về
10/2015/TT-NHN 22/7/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Tải về
77/2015/QH13 15/7/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước Tải về
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vống, tài sản doanh nghiệp Tải về
119/2015/TT-BTC 18/08/2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về

Phụ lục

100/2015/TT-BTC 29/06/2015 Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước Tải về
53/2015/NĐ-CP 29/05/2015 Quy định về hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Tải Về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải Về
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải Về
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Tải Về
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Tải Về
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp Tải Về
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ Tải Về
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Tải Về
16/2015/QĐ-UBND 04/09/2015 Ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải Về
90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT 15/06/2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Tải Về
    Danh sách sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (Cập nhật đến ngày 26/20/2015) Tải Về
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 Tải  Về
02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải Về
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Tải Về
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Tải Về
    Phụ Lục kèm theo Tải Về

Công bố thông tin

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
06/BC-HGDIF 26/03/2018 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
1058/QĐ-UBND 31/5/2018 Quyết định phê duyệt báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động năm 2017 Qũy Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
802/QĐ-UBND 04/5/2018 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tài chính năm 2017 Tải về
08/KH-BDH 28/04/2017 Kế hoạch Hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2017 Tải về
295/QĐ-UBND 07/03/2017 Quyết định về việc phê duyệt xếp hạng Doanh nghiệp đối với Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
264/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
05/BC-BĐH 15/02/2017 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 Tải về

 

 

 

 

 

Bạn đang ở trang: Trang chủ Văn bản liên quan