Các văn bản do Quỹ Ban hành

Văn bản điều hành hoạt động Quỹ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 01/ QĐ-HĐQL 09/2/2018

V/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang

Tải về
Số 04/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 06/QĐ-HĐQL 10/2/2018

V/v ban hành Quy chế cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 10/QĐ-HĐQL 04/5/2018

V/v ban hành Quy chế đảm bảo tiền vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 11/QĐ- HĐQL 26/6/2018

V/v ban hành Quy chế Nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 09/8/2018

V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao khen thưởng, phúc lợi và xử lý kỷ luật đối với người quản lý, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang

Tải về
Số 29/QĐ-BĐH 06/06/2016

Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời Chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị văn phòng năm 2016

Tải về
Số 01-KH/CB 29/04/2016

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Tải về
Số 08/QĐ-HĐQL 15/01/2016 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 đối với Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 05/BC-BĐH 02/02/2016 Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL
12/01/2016 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của cán bộ, viên chức Quỹ đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 16/ QĐ-BĐH 15/02/2016 Về việc tuyển dụng phân công nhiệm vụ cán bộ Tải về
Số 38/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang Tải về
Số 39/QĐ-BĐH 21/07/2015 Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư, PT đất và BLTD tỉnh Hà Giang Tải về

Các Nghị quyết

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 02/NQ-HĐQL 11/04/2017 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản lý quý I năm 2017 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 16/01/2017 Nghị quyết Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2016 Tải về
Số 05/NQ-HĐQL 21/11/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và BLTD Phiên họp bất thường tháng 11 năm 2016 Tải về
Số 04/NQ-HĐQL 19/10/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Quý III năm 2016 Tải về
Số 03/NQ-HĐQL 07/07/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng Kỳ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Tải về
Số 02/NQ-HĐQL 28/04/2016 Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng về kết quả hoạt động quý I năm 2016 Tải về
Số 01/NQ-HĐQL 12/01/2016 Kỳ họp tổng kết hoạt động Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD năm 2015 Tải về
Số 01/NQ-HĐNL 01/01/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Kỳ họp tổng kết năm 2014 Tải về
Số 02/NQ-HĐNL 11/04/2015 Nghị quyết Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý I năm 2015 Tải về
Số 03/NQ-HĐNL
08/07/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý II năm 2015 Tải về
Số 04/NQ-HĐNL 14/10/2015 Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Quý III năm 2015 Tải về

Các quy chế, quy trình nghiệp vụ

Số, hiệu văn bản Ngày, tháng ban hành NỘI DUNG TRÍCH YẾU File đính kèm
Số 11/QĐ-HĐQL 05/05/2016 Quyết định Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng và ứng vốn hỗ trợ lãi suất từ Quỹ PTSXNN hàng hóa theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh Hà Giang Tải về
Mẫu biểu kèm theo Tải về
12/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
Số 13/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng của Quỹ Đầu tư,PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
15/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế huy động vốn và quản lý vốn góp của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
16/QĐ-HDQL 01/08/2014 Quyết định của HDDQL về việc ban hành Quy chế ứng vốn và chi hỗ trợ từ quỹ phát triển đất của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
17/QĐ-HĐQL 01/08/2014 Quyết định của HĐQL về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác và ủy thác của Quỹ Đầu tư, PTĐ & BLTD tỉnh Hà Giang Tải về
Bạn đang ở trang: Trang chủ Văn bản liên quan Các văn bản do Quỹ Ban hành