Văn bản pháp quy

Số, hiệu văn bản Ngày tháng ban hành TRÍCH YẾU NỘI DUNG File đính kèm
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
04/2017/QH14 12/6/2017  Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
40/2017/TT-BTC 28/08/2017 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Tải về
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Thông tư Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước Tải về
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải về
45/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Tải về
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải về
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và xã hội Tải về
55/2016/NĐ-CP 09/6/2015 Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Tải về
10/2015/TT-NHN 22/7/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn Tải về
77/2015/QH13 15/7/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước Tải về
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vống, tài sản doanh nghiệp Tải về
119/2015/TT-BTC 18/08/2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về

Phụ lục

100/2015/TT-BTC 29/06/2015 Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước Tải về
53/2015/NĐ-CP 29/05/2015 Quy định về hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức Tải Về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải Về
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 Quy định về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải Về
87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Tải Về
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Tải Về
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp Tải Về
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ Tải Về
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Tải Về
16/2015/QĐ-UBND 04/09/2015 Ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tải Về
90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT 15/06/2015 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Tải Về
    Danh sách sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (Cập nhật đến ngày 26/20/2015) Tải Về
225/QĐ-TTg 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 Tải  Về
02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải Về
136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Tải Về
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Tải Về
    Phụ Lục kèm theo Tải Về