Bộ máy và cơ cấu tổ chức

I. Hội đồng quản lý :

1. Bà: Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐQL

2. Bà: Phùng Thị Hoa – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Phó Chủ tịch HĐQL

3. Bà: Trần Thị Thanh Hương  – Phó Giám đốc Sở KH và ĐT – Thành viên

4. Ông: Lê Vũ Phong – Phó Giám đốc NH Nhà nước – Thành viên

5. Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển – Thành viên

II. Ban kiểm soát:

1. Bà: Lê Thị Lan Hương – Trưởng ban KS chuyên trách

2. Bà: Trần Thị Vy – Phó phòng tổng hợp Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Hà Giang

3. Ông: Phí Song Hào – Chuyên viên Phòng Tài Chính doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Hà Giang

III. Bộ máy điều hành:

1. Ban Giám đốc:

a/ Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp

Điện thoại: 0219.3867129 /0912 28 21 29/ 096 1942 999

Email: nthdiep.qdt@hagiang.gov.vn

Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

Trực tiếp phụ trách :

– Phòng Nghiệp vụ Tín dụng – Đầu tư

– Phòng Kế hoạch – Tài chính

b/ Phó Giám đốc: Ông Cấn Xuân Thảo

Điện thoại: 0219.3866088 /0888615123 – 0868293688

Email: canxuanthao@gmail.com

Phó Giám đốc là người tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành Quỹ; Được Giám đốc phân công quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Quỹ.

Trực tiếp phụ trách :

– Bảo lãnh – Ủy thác

– Phòng Tổ chức – Hành chính

2. Phòng Tổ chức – Hành chính:

– Phó phòng phụ trách: Bà Mai Thị Thùy Linh;

– Điện thoại, fax: (0219)3860641;  DĐ 01686811888/ 0888999787

– Email: mttlinh.qdt@hagiang.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch – Tài Chính:

– Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Bích Hạnh;

– Điện thoại: ( 0219).3860645; DĐ: 0914644698 – 0987823553;

– Email: bichhanh586@gmail.com

4. Phòng Nghiệp vụ Tín dụng – Đầu tư:

– Trưởng phòng: Ông Phạm Trọng Quỳnh;

– Điện thoại : 0219.3862108/ DĐ: 0913051602;

– Email: ptquynh.qdt@hagiang.gov.vn

5. Phòng Nghiệp vụ Bảo lãnh – Ủy thác:

– Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quý Vinh;

– Điện thoại: (0219).3864656/ DĐ: 0912804408.

– Email: nqvinh.qdt@hagiang.gov.vn