Chức năng nhiệm vụ

– Huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh

– Sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn nhận ủy thác đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi; Đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

 Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang

1. Chức năng:

– Huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh

– Đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc danh mục do UBND tỉnh ban hành, cụ thể:

+ Các công trình dự án đầu tư kết cấu hạ tầng: Y tế; Giáo dục – đào tạo; Giao thông; Thủy lợi; Phát triển điện

+ Các công trình, dự án đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước, rác thải, khí hậu, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

+ Các dự án xây dựng, di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

+ Các dự án xây dựng, kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Khu công nghiệp Bình Vàng (huyện Vị Xuyên), Cụm công nghiệp Nam Quang (huyện Bắc Quang).

+ Các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Khu công nghiệp Bình Vàng (huyện Vị Xuyên), Cụm công nghiệp Nam Quang (huyện Bắc Quang).

+ Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

+ Các công trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên…)

+ Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

+ Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khác tại tỉnh, bao gồm: Các phương án, dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh (bao gồm: Nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên); Các dự án trong vùng động lực của tỉnh (gồm: Thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê); Các dự án phát triển kinh tế Biên Mậu (bao gồm: Hệ thống đường giao thông, chợ biên giới, kho chứa hàng, bến bãi); Các công trình trọng điểm của tỉnh.

– Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; Nhận ủy thác thực hiện Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhận ủy thác một số nội dung của các Quỹ tài chính nhà nước do UBND tỉnh giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ . 

2. Nhiệm vụ:

– Sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn nhận ủy thác đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi; Đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

– Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; Cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

– Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức, cá nhân đã cho Quỹ vay vốn; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo qui định hiện hành.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.