Định hướng phát triển

Với chức năng  nhiệm vụ là một tổ chức Tài chính tại địa phương, là một công cụ giúp UBND tỉnh có các giải pháp tài chính trong công tác điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm tới Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang tập trung vào các lĩnh vực sau:

Với chức năng  nhiệm vụ là một tổ chức Tài chính tại địa phương, là một công cụ giúp UBND tỉnh có các giải pháp tài chính trong công tác điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm tới Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang tập trung vào các lĩnh vực sau:

Một là: Trong công tác phát triển vốn: (i) xây dưng phương án trình UBND tỉnh phê duyệt theo hướng không ngừng gia tăng vốn điều lệ thông qua các kênh: Bổ sung từ trợ cấp cấn đối, từ kết quả hoạt động hàng năm; (ii)Tăng cường vốn hoạt động từ việc nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ, các nguồn vốn vay ODA, huy động vốn từ nhiều kênh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy vai trò vốn mồi để huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương bổ sung vốn cho hoạt động của Quỹ; (iii) Tham mưu cho tỉnh trong việc nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính khác do UBND tỉnh thành lập để tập trung nguồn lực, thực hiện chuyên môn hóa sấu trong việc đồng bộ các cơ chế chính sách của tỉnh; (iv)Tiếp tục kiến nghị Chính phủ có cơ chế thành lập Quỹ Tài chính địa phương đa chức năng để cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt đầu mối quản lý các Quỹ tài chính quá nhiều như hiện nay. Đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các quỹ, điều hành vốn quỹ tài chính linh hoạt, phù hợp cho những địa phương còn nhiều khó khăn về vốn thành lập;

Hai là: Trong hoạt động đầu tư: Tìm kiếm dự án đầu tư trực tiếp và góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, ưu tiên các dự án thu hồi vốn trực tiếp và có sự tham gia của tư nhân để đầu tư nhằm huy động nguồnlwuchj của Xã hội cùng tham gia phát triển hạ tậng kinh tế xã hội cho tỉnh; Cho vay các dự án đầu tư theo đúng danh mục ban hành, thẩm định dự án cho vay thận trọng, đảm bảo thu hồi vốn vay đúng hạn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng

Ba là: Trong hoạt động Bảo lãnh tín dụng Phối hợp tốt với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thẩm định và cho vay có bảo lãnh các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Phối hợp với các Ban quản lý trong các hoạt động bảo lãnh tín dụng khác, đảm bảo phát huy tốt vai trò bà đỡ, trợ giúp các DNNVV trên địa bàn.

Bốn là: Trong công tác ứng vốn BTGPMB tạo quỹ đất, Ứng vốn cho các dự án tạo quỹ đất để tỉnh phát triển được quỹ đất công phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm là: Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ nhận ủy thác, tạo uy tín để tiếp nhận ủy thác hoạt động các Quỹ tài chính trên địa bàn, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tập trung nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Sáu là: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh, quản lý hệ thống sử lý văn bản và điều hành trên mạng nội bộ, VNPT ioffice, eofice; duy trì và không ngừng cải thiện chất lượng trang thông tin điện tư của Quỹ. Đảm bảo nâng mức áp dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ II lên cấp độ III, cấp độ IV trong năm năm tới.